Tìm Kiếm Theo Nhu Cầu

Liên Hệ Đặt Hàng

BÁNH XE TẢI TRỌNG SIÊU NẶNG

DS 4780 MCN A

Liên Hệ

200 mm
106 mm
mm
5000 kg
DS 4780 MCN B

Liên Hệ

200 mm
106 mm
mm
5000 kg
DS 4660 MCN A

Liên Hệ

150 mm
80 mm
mm
2000 kg
DS 4660 MCN B

Liên Hệ

150 mm
80 mm
mm
2000 kg
DS 4380 MCN A

Liên Hệ

203 mm
62 mm
mm
800 kg
DS 4360 PUI A

Liên Hệ

150 mm
62 mm
mm
680 kg
DS 4360 PUI B

Liên Hệ

150 mm
62 mm
mm
680 kg
DS 4360 PUI C

Liên Hệ

150 mm
62 mm
mm
680 kg
DS 4360 MCN B

Liên Hệ

150 mm
62 mm
mm
750 kg
DS 4340 PUI A

Liên Hệ

100 mm
66 mm
mm
680 kg
DS 4340 PUI B

Liên Hệ

100 mm
66 mm
mm
680 kg
DS 4310 PUI A

Liên Hệ

253 mm
62 mm
mm
900 kg
DS 4310 PUI B

Liên Hệ

253 mm
62 mm
mm
900 kg
0903168446 - 0947363679 - 02837129446